Wat is een gezoneerd bedrijventerrein?

Wat is een gezoneerd bedrijventerrein?

Een gezoneerd bedrijventerrein is een industrieterrein met een geluidszone waar bedrijven die veel lawaai maken zich mogen vestigen. De cumulatieve geluidsbelasting mag niet hoger zijn dan de standaard 50 dB(A) per etmaal of een afwijkende hoogst bepaalde toelaatbare geluidsbelasting. Deze afwijkende geluidsbelasting wordt indien nodig op maat bepaald door het bevoegd gezag van die betreffende zone.  

Er is verschillende wetgeving in Nederland die bescherming biedt tegen geluidhinder. Denk aan de wet milieubeheer, de wet geluidhinder en het activiteitenbesluit milieubeheer. Gezoneerde industrieterreinen vallen onder de wet geluidhinder.

De wet geluidhinder schrijft o.a. voor dat burgemeester en wethouders bepalen wat de maximale geluidsbelasting mag zijn rond geluidgevoelige gebouwen. Dit zijn woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, een kinderdagverblijf of een ligplaats voor woonschepen.

Een gereguleerde geluidszone met alle grote lawaaimakers bijeen biedt bescherming aan inwoners en geluidsgevoelige gebouwen buiten die zone.

Wat voor bedrijven vind je op een gezoneerd bedrijventerrein?

In de wet milieubeheer, de wet geluidhinder en in het activiteitenbesluit wordt voor een gezoneerd industrieterrein gesproken over type A en type B inrichtingen.

Type A inrichting

Denk hierbij aan kantoor- en schoolgebouwen. Deze gebouwen worden gezien als minder milieubelastende inrichtingen. Zij vallen onder het activiteitenbesluit maar hoeven bij oprichting of wijziging van de activiteiten geen melding te doen bij het bevoegd gezag (gemeente of provincie) of een omgevingsvergunning aan te vragen.

Type B inrichting

Denk hierbij aan garages, jachthavens of metaalverwerkende bedrijven. Ook deze inrichtingen vallen onder het activiteitenbesluit. Zij moeten bij oprichting of wijziging een melding doen bij het bevoegd gezag. Een omgevingsvergunning milieu is niet nodig, maar een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) in sommige gevallen wel.

Grote lawaaimakers

Hieronder vind je een opsomming van richtingen die als grote lawaaimakers worden geclassificeerd:

 • aardgasbehandelingsinstallaties
 • luchtscheidingsbedrijven
 • aardolieraffinaderijen
 • bedrijven die melkproducten boven een bepaalde capaciteitsnorm produceren
 • betonbedrijven
 • asfaltbedrijven
 • bedrijven die schepen langer dan 25 meter bouwen, onderhouden of repareren
 • transformatorstations
 • Bedrijven waar 50 of meer mechanisch aangedreven weefgetouwen aanwezig zijn.

Dit is maar een kleine greep uit een grote groep lawaaimakers. Meer inrichtingen en specifieke productienormen vind je in de bijlage ‘grote lawaaimakers’ op de website van kenniscentrum InfoMil

Voorbeelden van bekende gezoneerde bedrijventerreinen in Nederland

 • Schiphol – Onze bekendste luchthaven is een gezoneerd bedrijventerrein. Hieronder een Google Maps afbeelding met daarop een rood vlak van Schiphol als gezoneerd bedrijventerrein. De rode ring daaromheen is de geluidszone. (bron)
  Gezoneerd industrieterrein Schiphol
 • Rotterdam Havens – Het kan niet anders dat de grootste haven van Europa een gezoneerd bedrijventerrein is. Hieronder de gebieden waarvoor een gezoneerd bestemmingsplan is en de cirkels eromheen vormen samen de geluidszones. (bron)

  Gezoneerd industrieterrein Rotterdam havens

Voordelen en nadelen

Het grote voordeel van een gezoneerd industrieterrein is dat alle lawaai makende bedrijven samen in één zone zitten. Deze zone wordt gereguleerd en de regels hiervan zijn vastgelegd in wetgeving. Er wordt goed opgelet op de grenswaarden en het effect van geluid waardoor overlast beperkt wordt. Als je overlast ervaart zijn er ook gebaande paden om je klacht te deponeren.

Een nadeel van een gezoneerd industrieterrein is dat er binnen die zone altijd geluid à 50 Db(A) aanwezig is. Ter illustratie: een normaal gesprek op een afstand van 1 meter is 60 dB(A) en kan al zeer storend zijn. 

Een ander nadeel is dat er veel regels zijn en het soms lastig kan zijn om je weg te vinden naar het juiste antwoord.

Niet elk industrieterrein is een gezoneerd industrieterrein. Het voordeel van een gezoneerd industrieterrein is ook gelijk het nadeel van een niet-gezoneerd industrieterrein. Er is minder controle, bedrijven mogen zich op het gehele industrieterrein vestigen en kunnen geluidhinder veroorzaken.

Melding, omgevingsvergunning en/of akoestisch rapport

Als bedrijven zich willen vestigen of willen uitbreiden op een gezoneerd industrieterrein dan kan er verzocht worden om een melding te maken, een omgevingsvergunning aan te vragen of een akoestisch rapport te overleggen.

Melding maken

Een bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente of provincie) kan bepalen dat je voor sommige activiteiten verplicht bent om een melding te maken. Deze melding maak je in het Omgevingsloket Online (OLO). In de OLO kan je gelijk controleren of je meldingsplicht hebt.

Omgevingsvergunning milieu

Sommige milieubelastende activiteiten zijn te ernstig of te ingewikkeld om volledig onder de algemene regels te vallen. Daarvoor kunnen inrichtingen een milieuvergunning aanvragen. In de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan je nakijken of je vergunningplicht hebt.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Sommige activiteiten moeten getoetst worden voordat ze onder de regels van het activiteitenbesluit kunnen vallen. Het gaat hierbij om een toetsing van geluid, geur, luchtkwaliteit of beheer van afvalstoffen. In de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan je nakijken of je OBM-plichtig bent.

Akoestisch rapport

Als je een bedrijf op een gezoneerd bedrijventerrein wil vestigen kan het bevoegde gezag een akoestisch rapport eisen. Als de zone wordt beheert door een ander gezag kan de zonebeheerder om gegevens over geluidsuitstraling vragen. Denk hierbij aan informatie over het type geluidsbron, de plaats waar de geluidsbron zich bevindt, de vermogens en bedrijfstijden. Deze emissiegegevens worden door de zonebeheerder in het beheermodel opgenomen.

Gevolgen van geluidhinder op mensen

Zoals eerder beschreven biedt een gezoneerd industrieterrein bescherming aan o.a. inwoners en geluidsgevoelige gebouwen. De RIVM stelt dat mensen ernstige gevolgen van geluidhinder kunnen ondervinden en het kan een domino-effect veroorzaken:

 1. Sommige mensen slapen slecht door geluidhinder of worden op een andere manier gehinderd in hun dagelijkse activiteiten.
 2. Deze hinder levert stress op.
 3. Stress geeft aanleiding tot een hoge bloeddruk of verhoogde cortisolniveaus.
 4. Hoge bloeddruk of cortisolniveaus kunnen weer leiden tot hart- en vaatziekten of psychische aandoeningen.

Een gezoneerd industrieterrein draagt dus bij aan menselijk welzijn door bedrijventerreinen met geluidshinder weg te houden bij bewoners, werknemers en passanten.

Veelgestelde vragen

Wat kan ik als inwoner doen tegen geluidsoverlast van een gezoneerd industrieterrein?

Neem contact op met het bevoegd gezag van het industrieterrein. Dit kan de zonebeheerder zijn, de gemeente of de provincie. Indien het een gezoneerd industrieterrein betreft mag de geluidsbelasting op de grens van de geluidszone niet hoger zijn dan 50 dB(A) op de gevel van een woonhuis per etmaal. Als je het vermoeden hebt dat dit hoger is, kan je bijvoorbeeld vragen of er een geluidsmeting. Heb je geen idee wie het bevoegd gezag is? Neem dan contact op met Milieuklachten.nl. Zij helpen je het juiste (overheids)loket te vinden.

Ik wil meer weten over de gezondheidseffecten van geluid. Waar begin ik?

Bij de RIVM is veel informatie te vinden over het werkingsmechanise van geluid op gezondheid. Ook kan je hier de uitgangspunten en basisadviezen van de GGD lezen en hebben zij interessante en duidelijke links naar wet- en regelgeving.

Heb ik een vergunning nodig voor mijn bedrijfsactiviteiten?

Er zijn 2 digitale hulpmiddelen om erachter te komen of je melding- of vergunningsplichtig bent. In het omgevingsloket online vind je of je een melding moet maken. In de Activiteitenbesluit internet module vind je of je een milieuvergunning of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig hebt.