Wat moet je weten over de ESF-subsidie?

Wat moet je weten over de ESF-subsidie?

De ESF-subsidie staat voor Europees Sociaal Fonds en wordt in het kader van het Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) uitgevoerd. Het Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) kan op zijn beurt weer ondergebracht worden onder het mom van de Europa 2020-doelstellingen die elk EU lidstaat moet behalen. Middelen om die doelstellingen van de ESF-subsidie te helpen behalen komt uit het Europese Structuur- en Investeringsfonds.

Wat is de ESF-subsidie?

Eerst even een stapje terug, wat is de ESF-subsidie precies? ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Het is het belangrijkste middel vanuit Europa voor het ondersteunen van de werkgelegenheid, om mensen aan werk te helpen en ervoor te zorgen dat alle EU-burgers gelijke arbeidskansen heeft. Inmiddels bestaat het Europees Sociaal Fonds al bijna 65 jaar en om de paar jaar wordt bekeken wat het plan is voor de duurzame subsidie inzetbaarheid van ESF voor de komende jaren.

Duurzame inzetbaarheid

De Nederlandse overheid kent, in het kader van de ESF-subsidie, middelen toe aan bedrijven en overheidsinstellingen. Dit heeft alles te maken met duurzame inzetbaarheid. De ESF duurzame inzetbaarheid omvat een concept waarbij het accent gelegd wordt op personen die langer en productiever aan het werk gehouden wordt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het geheel past binnen het leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het eerste traject van het ESF subsidieplan is uitgerekend over de periode 2014 – 2020.

ESF-aanvraag

Voor het aanvragen van deze ESF-subsidie, geldt er een aantal eisen. Deze eisen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Voor het beoordeling van je aanvraag, is het belangrijk dat je documenten compleet zijn aangeleverd. De tijd die in acht wordt genomen om een beslissing te nemen, is vastgesteld op achttien weken. Binnen achttien weken krijg je dus te horen als je aanvraag goed- of afgekeurd is. In sommige gevallen kan het zijn dat de afdeling Uitvoering van Beleid met vragen zit. Hierover wordt je wel tijdig in kennis gesteld.

ESF-project

In de regel geldt dat een project een maximale duur mag hebben van 12 maanden. Begindatum van het project treedt in werking op de dag dat de subsidieverlening getekend wordt. De aanvrager van het project is tevens verplicht om binnen zes weken nadat het project is gefinaliseerd een einddeclaratie te overleggen bij de afdeling Uitvoering van Beleid. Deze maatregel kan meer in het kader van een verantwoorde en pragmatische aanpak geplaatst worden. Nadat de einddeclaratie is ingeleverd wordt het door de desbetreffende instanties wederom gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Als alles goed bevonden is ontvangt de aanvrager de daadwerkelijke subsidiebedrag.

Overeenstemming ESF+-budget

Recentelijk is er een overeenstemming bereikt voor wat betreft het budget van het ESF+-programma. Voor het eerste traject van het ESF-programma kreeg Nederland 450 miljoen euro. Naar verwachting zal dit bedrag voor het 2e traject van het ESF programma, 410 miljoen bedragen. Met het nieuw budget is de Nederlandse regering nog steeds op schema om dezelfde doelen die in het eerste traject is gerealiseerd te evenaren. Het wegwerken van een slechte arbeidsmarktpositie, wordt als de rode draad gezien in het vervolgtraject. Daarbij zullen, los van de werklozen, ook de niet-werklozen de nodige aandacht krijgen.

ESF-subsidie 2021

Zoals eerder gesteld is het eerste traject van het ESF-programma over de periode 2014 – 2020 uitgewerkt. Momenteel zijn beleidsmakers hard te werken aan de opzet en uitvoering van een 2e ESF programma. Het eerste traject van het ESF-programma heeft zeker zijn nut bewezen en is er genoeg redenen om aan een 2e fase te werken. Verwacht wordt dat het 2e traject een veel betere en efficiënte werking zal hebben. Dit omdat de minpunten van het eerste traject meegenomen zullen worden. Het 2e project ESF zal het accent leggen op kwetsbaren. De Covid-situatie is zeker een onderwerp welke breedvoerig besproken zal worden in het vervolgtraject van het ESF-programma.

Aanvragen

Ben je als ondernemer ook overtuigd van het ESF-concept en de ESF-subsidie? Dan is het raadzaam om nu al te beginnen met je projectplan voor het nieuwe ESF-programma. De voordelen zul je dan zeker niet missen!